Snowflake column

$125.00

Pearl blue, white with snowflakes