Snowflake column

$150.00

Pearl blue, white with snowflakes