Snowflake column

$200.00

Pearl blue, white with snowflakes